BİLİM VE TEKNİK KURUL

3192

Erdin Bozkurt
Jeoloji Eğitimi Üyesi/Geological Education Member
Gürol Seyitoğlu
Genel Jeoloji Üyesi ve Mesleki Etik/General Geology and Professional Ethics Member
Bülent Özmen
Doğa Kaynaklı Afetler ve Afet Yönetimi Üyesi/ Natural Hazards and Disaster Management Member
Ali Yılmaz
Çevre Jeolojisi Üyesi/Environmental Geology Member
Ali Demirer
Petrol Jeolojisi Üyesi/Petroleum Geology Member
Ahmet Apaydın
Hidrojeoloji Üyesi/Hydrogeology Member
Alper Baba
Tıbbi Jeoloji Üyesi/Medical Geology Member
Ayhan Kösebalaban
Kömür Jeolojisi Üyesi/Coal Geology Member
Can Ayday
Uzaktan Algılama ve CBS Üyesi/Remote Sensing and GIS Member
Cüneyt Şen
Jeokimya Üyesi/Geochemistry Member
Erol Sarı
Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi Üyesi/Marine, Lake and Coastal Geology Member
Hasan Sözbilir
Yapısal Jeoloji ve Tektonik Üyesi/Structural Geology and Tectonics Member
İbrahim Akkuş
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Üyesi/Geothermal Resources & Nat.Mineral Waters Member
İsmet Cengiz
Metalik Madenler Üyesi/Metallic Mines Member
M. Ruhi Akçıl
Sondaj Uygulamaları Ü./Drilling Applications Member
Nihat Sinan Işık
Jeoteknik ve Mühendislik Jeolojisi Üyesi/Engineering Geology and Geotechnics Member
Nizamettin Kazancı
Jeo-Turizm, Jeolojik Miras ve Arkeo-Jeoloji Üyesi/Geotourism, Geological Heritage and Archaeogeology Member
Osman Parlak
Mineraloji-Petrografi Ü./Mineralogy-Petrography Member
Sabah Yılmaz Şahin
Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Üyesi/Precious and Semi Precious Stones Member
Tolga Çan
Jeolojik Tehlikeler Üyesi/Geological Hazards Member

TEILEN