OTURUM KONULARI

64
 • ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
 • BÖLGESEL JEOLOJİ – TEKTONİK
 • ÇEVRE JEOLOJİSİ 
 • DEĞERLİ – YARI DEĞERLİ TAŞLAR
 • DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ
 • DOĞAL YAPI TAŞLARI VE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
 • FOSİL YAKITLAR VE TEKNOLOJİSİ
 • HİDROJEOLOJİ, SU KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ
 • JEOKRONOLOJİ VE İZOTOP JEOLOJİSİ
 • JEOTERMAL ENERJİ
 • KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ
 • KUVATERNER ARAŞTIRMALARI
 • KÜLTÜREL JEOLOJİ VE JEOLOJİK MİRAS
 • MAGMATİZMA VE MAGMATİK SÜREÇLER
 • METALİK MADEN YATAKLARI
 • METAMORFİZMA VE METAMORFİK KUŞAKLAR
 • MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK
 • NEOTEKTONİK  VE DEPREMSELLİK
 • OFİYOLİT VE MELANJ
 • PALEONTOLOJİ VE BİYOSTRATİGRAFİ
 • SEDİMANTOLOJİ VE SEDİMANTER SÜREÇLER
 • SONDAJ YÖNTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
 • TIBBİ JEOLOJİ
 • UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
 • YEREL YÖNETİM – KENTLEŞME VE JEOLOJİ
 • GELECEĞİN YERBİLİMCİLERİ OTURUMU
 • USTALAR OTURUMU (EMEKLİ YERBİLİMCİLER)
 • AYVACIK – MİDİLLİ – KOS – GÖKOVA DEPREMLERİ VE TSUNAMİ ÖZEL OTURUMU