BİLDİRİ ÖZÜ ÖRNEĞİ

366

BİLDİRİ BAŞLIĞI (BÜYÜK HARF, ORTALANMIŞ, 13 PUNTO, KOYU)
1 satır boşluk (12 pt)
Yazar1a, Yaza1b (11 pt, Times Roman, ortalanmış, koyu)
aAdres1 (Times Roman 10 pt, ortalanmış, italik)
bAdres2 (Times Roman 10 pt, ortalanmış, italik)
(Başvurulacak yazarın parantez içinde e-posta adresi, ortalanmış, 10 pt, italik)
1 satır boşluk (12 pt)
ÖZ (12 PT, KOYU, TIMES ROMAN, ORTALANMIŞ)
1 satır boşluk (12pt)

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı’na sunulacak bildiri özlerinin bu örnekte verilen formata uygun şekilde hazırlanması istenmektedir. Özlerin doğrudan bu sayfanın üzerinden yazılmasının yazarlara kolaylık sağlayacağı hatırlatılır. Özler Word (doc) dosyası olarak hazırlanmalı ve İngilizce özler italik yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özler ayrı ayrı birer sayfa ile sınırlıdır. A4 boyutlarında bir sayfa kullanılmalı ve sayfanın kenarlarında üst ve alttan 4.5 cm, sağ ve sol kenarlarında ise 4.0 cm boşluk bırakılmalıdır. Tüm özette Times Roman 10 pt font kullanılmalı ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalı ve satırlar her iki yana yaslanacak şekilde olmalıdır. Bildiriler 450 kelimeyi aşmamalıdır.

1 satır boşluk (11 pt)

Öz, gereksiz ayrıntıya girilmeksizin; bildiriye konu olan çalışmanın amacını, çalışmada izlenen yöntemleri ve çalışmadan elde edilen başlıca sonuçları yalın ve anlaşılır bir anlatımla verecek şekilde kurgulanmalıdır. Başka araştırmacılar tarafından yayınlanmış olan çalışmaların ayrıntılı bir şekilde verilmesinden kaçınılmalı, yazarlar tarafından doğrudan yapılan çalışmalar özetlenmelidir. Özde kaynaklara atıfta bulunulmamalı, şekil, çizelge ve kaynaklar dizini yer almamalıdır. Ayrıca özün bitiminde çalışmanın konusunu en iyi yansıtabilecek ‘Anahtar Kelimeler’de, aralarına virgül konarak alfabetik sırayla verilmeli ve bunların sayısı beşi geçmemelidir.   İngilizce özler hatasız bir dille yazılmalı ve Türkçe özle uyumlu olmalıdır. Özlerde; kurgusal sonuçlar doğurabilecek ve kişi, kurum ve kuruluşları olumsuz yönde etkileyebilecek hususlara ve ifadelere yer verilmemesine özen gösterilmelidir. Bildiri özlerinin yukarıda belirtilen yazım kurallarını ve ilkeleri sağlamaması durumunda, oturum yürütücülerinin gönderilen özleri kabul etmeme hakları saklıdır. Aynı birinci yazarlardan gönderilecek olan ikiden fazla bildiri kabul edilmeyecektir.

1 satır boşluk (11 pt)

Bildiri özleri, Kurultay takviminde bildiri teslimi için belirtilen son tarih geçirilmeden Kurultay Bildiri Yönetimi Sistemi’nden (www.jeolojikurultayi.org) elektronik olarak Düzenleme Kurulu’na gönderilmelidir. Yine aynı sistemden ulaşılacak olan yazar bilgi formu da doldurulup gönderilmeli ve kabulü halinde bildirinin
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın hangi oturumu kapsamında sunulmasının istendiği tercih edilen sunum türüyle (sözlü veya poster) birlikte muhakkak bu formda belirtilmelidir.

1 satır boşluk (11 pt)

Anahtar Kelimeler: Kelime 1, kelime 2, kelime 3, kelime 4, kelime 5

 

ABSTRACT TITLE
(ТIMES NEW ROMAN, 13 pt, CAPITALS, CENTERED, BOLD)
Leave one line blank (12 pt)
Author1a, Author2b(Times Roman, 11 pt, Centered, Italic, Bold)
a
Address1 (Times Roman, 10 pt, Centered, Italic)
b
Address2 (Times Roman, 10 pt, Centered, Italic)
(e-mail address of the corresponding author in parentheses, Centered, Italic)
Leave one line blank (12 pt)
ABSTRACT (TIMES ROMAN, 12 pt, CENTERED, BOLD)
Leave one line blank (12 pt)

Participants must submit an Abstract in the style, layout and format and in accordance with guidelines outlined here and in the Conference Website. As it is easier, it is highly recommended to use this page to prepare your abstracts. Abstracts are to be prepared using standard PC-based MS Word softwares (doc, docx). Abstracts must be in Turkish and English and cannot exceed one A4 page each; leave 4.5 cm margins top and bottom and 4.0 cm left and right margins. Main text of abstract should be flush left, right justified, single spaced and written with Times New Roman italic, point 10; also leave one blank line (11 pt) after each paragraph block.

Leave one line blank (11 pt)

We recommend that the actual text of the abstract is carefully compiled, well organized and thoroughly checked, in particular with regard to the list of authors, before submission in order to avoid last minute changes. Abstract highlights purpose of the research, methodologies employed, and main conclusions reached. Summarize only what your presentation will be about; discussion of other’s work(s) should be avoided. Abstracts should be short, clear, concise and written both in Turkish and English with correct spelling and good sentence structure. For non-Turkish participants Organizing Committee will provide a help to translate abstracts to Turkish. Citations, reference list, figure, table, special symbol, header and footer should be avoided. Authors should also provide 5 keywords to assist the reader and allow cross-indexing of the abstract (Times New Roman, 10 points). Key words should be written in lower-case letters and be separated by commas. Plural forms and upper-case letters should be avoided. All authors are requested to avoid statements which may cause potential conflict of interest with other people or organizations. The submission of an abstract carries with it the obligation that it will actually be presented at the Conference by the author or, at least, by one of the co-authors. The Conveners reserves the right to accept or refuse contributions on the basis of the abstracts, if they do not meet guidelines outlined in this instruction.   Each participant may submit up two abstracts in which they appear as presenting author.

Leave one line blank (11 pt)

Abstracts should be submitted through the online system (www.jeolojikurultayi.org) not later than 5 December 2015. Participants are invited to submit their papers to any of the sessions they wish. The authors may choose either oral or poster form for presentation of their paper, but please indicate your preference for presentation. The Scientific Committee will take the author’s preference for oral or poster session into full consideration, but the final decision will be made by the Committee. Submission of an abstract means the work is original and has not been submitted elsewhere. The authors are also invited to complete the author information form available at the system.

Leave one line blank (11 pt)

Keywords: Word 1, word 2, word 3, word 4, word 5